لیزر زیبایی های زنان

دستگاه لیزر مونالیزا تاچ

دستگاه لیزر مونالیزا تاچ

لیــزر مونالیــزا تــاچ کاملتریــن و بی نظیرتریــن تکنولــوژی لیــزر دنیــا می باشــد کــه فیلــد پزشــکی زنــان را متحــول کــرده و در بزرگتریــن و مطرح تریــن مراکــز تحقیقاتــی پزشــکی بین المللــی، مــورد مطالعـه و بررسـی قـرار گرفتـه و نتایـج درخشـانی را بـه دنبـال داشـته اسـت و مفتخـر بـه دریافـتبهتریــن تأییدیه هــای پزشــکی از جملــه FDA آمریــکا می باشــد.

دستگاه لیزر مونالیزا تاچ

دستگاه لیزر مونالیزا تاچ

لیــزر مونالیــزا تــاچ کاملتریــن و بی نظیرتریــن تکنولــوژی لیــزر دنیــا می باشــد کــه فیلــد پزشــکی زنــان را متحــول کــرده و در بزرگتریــن و مطرح تریــن مراکــز تحقیقاتــی پزشــکی بین المللــی، مــورد مطالعـه و بررسـی قـرار گرفتـه و نتایـج درخشـانی را بـه دنبـال داشـته اسـت و مفتخـر بـه دریافـتبهتریــن تأییدیه هــای پزشــکی از جملــه FDA آمریــکا می باشــد.

کاربردهای درمانی مونالیزا تاچ

 • درمان مشکل بی اختیاری ادراری

 • درمان افتادگی رحم

 • درمان عفونت های قارچی واژن و مثانه

 • درمان دردهای واژن حین رابطه ی جنسی

 • درمان خروج هوا از واژن

 • درمان شلی واژن در اثر زایمان طبیعی

 • درمان اتروفی واژن

 • درمان نشانه های یائسگی

 • درمان زگیل تناسلی و بهبود بافت CIN

 • درمان خشکی واژن.

کاربردهای زیبایی مونالیزا تاچ

 • روشن سازی واژن.

 • تنگ کردن واژن.

 • جوانسازی داخل و خارج ناحیه ی تناسلی.

 • عمــل زیبایــی واژن و لابیاپلاســتی و کوچــک کــردن لبه هــای داخلــی.

 • افزایش سفتی و قوام بافت واژن.

 • افزایش حالت ارتجاعی واژن.

 • رفع ترکهای (استریاها) بعد از زایمان.

 • بهبود جای زخم سزارین.

 • از بین بردن جای بخیه بعد از زایمان.

کاربردهای درمانی مونالیزا تاچ

 • درمان مشکل بی اختیاری ادراری

 • درمان افتادگی رحم

 • درمان عفونت های قارچی واژن و مثانه

 • درمان دردهای واژن حین رابطه ی جنسی

 • درمان خروج هوا از واژن

 • درمان شلی واژن در اثر زایمان طبیعی

 • درمان اتروفی واژن

 • درمان نشانه های یائسگی

 • درمان زگیل تناسلی و بهبود بافت CIN

 • درمان خشکی واژن.

کاربردهای زیبایی مونالیزا تاچ

 • روشن سازی واژن.

 • تنگ کردن واژن.

 • جوانسازی داخل و خارج ناحیه ی تناسلی.

 • عمــل زیبایــی واژن و لابیاپلاســتی و کوچــک کــردن لبه هــای داخلــی.

 • افزایش سفتی و قوام بافت واژن.

 • افزایش حالت ارتجاعی واژن.

 • رفع ترکهای (استریاها) بعد از زایمان.

 • بهبود جای زخم سزارین.

 • از بین بردن جای بخیه بعد از زایمان.