لاغری و تغذیه

دستگاه لاغری اوندا

دسـتگاه لاغـری ONDA ، بـا برخـورداری از تکنولـوژی پیشـرفته، دارای قابلیـت آب کـردن شـکم و پهلـو و کاهـش میـزان بافـت چربـی میباشـد و بـدون داشـتن هیچگونـه عوارضـی موجـب لاغـری موضعـی در قسـمت شـکم میشـود. در مقایسـه بـا دسـتگاههای موجـود در بـازار، در زمـان کمتـری نواحـی بیشـتری را درمـان میکنـد. مطالعـات و تحقیقـات انجـام شـده پیرامـون دسـتگاه لاغـری ONDA ،تأثیـر بـالای ایـن دسـتگاه در داشـتن شـکم زیبـا و لاغـری موضعـی آن تأییـد کرده انـد. دســتگاه ONDA فرمدهــی بــدن توســط شــرکت DEKA در ایتالیــا طراحــی و ســاخته شــده اســت. دســتگاه اونــدا بــا تکیــه انــرژی مایکروویــو در جهــت کاهــش چربــی و ســلولیت و ســفت کــردن پوسـت در نواحـی مختلـف بـدن بـه کار مـی رود. ایـن دسـتگاه روشـی نویـن بـرای فرمدهـی بـدن می باشـد. جدیدتریـن روش لاغـری بـا دسـتگاه مایکروویـو (Coolwaves )تحولـی نویـن در زمینـه یشـکل دادن بـه بـدن هسـت (Contouring Body ONDA )غیـر قابـل تعویـض و بی نظیـر بـرای درمـانُ بـه روش مؤثـر و غیـر تهاجمـی در رفـع چربـی موضعـی، سـلولیت و شلی پوسـت بـه شـما پیشـنهادمی شــود.

دستگاه لاغری اوندا

دسـتگاه لاغـری ONDA ، بـا برخـورداری از تکنولـوژی پیشـرفته، دارای قابلیـت آب کـردن شـکم و پهلـو و کاهـش میـزان بافـت چربـی میباشـد و بـدون داشـتن هیچگونـه عوارضـی موجـب لاغـری موضعـی در قسـمت شـکم میشـود. در مقایسـه بـا دسـتگاههای موجـود در بـازار، در زمـان کمتـری نواحـی بیشـتری را درمـان میکنـد. مطالعـات و تحقیقـات انجـام شـده پیرامـون دسـتگاه لاغـری ONDA ،تأثیـر بـالای ایـن دسـتگاه در داشـتن شـکم زیبـا و لاغـری موضعـی آن تأییـد کرده انـد. دســتگاه ONDA فرمدهــی بــدن توســط شــرکت DEKA در ایتالیــا طراحــی و ســاخته شــده اســت. دســتگاه اونــدا بــا تکیــه انــرژی مایکروویــو در جهــت کاهــش چربــی و ســلولیت و ســفت کــردن پوسـت در نواحـی مختلـف بـدن بـه کار مـی رود. ایـن دسـتگاه روشـی نویـن بـرای فرمدهـی بـدن می باشـد. جدیدتریـن روش لاغـری بـا دسـتگاه مایکروویـو (Coolwaves )تحولـی نویـن در زمینـه یشـکل دادن بـه بـدن هسـت (Contouring Body ONDA )غیـر قابـل تعویـض و بی نظیـر بـرای درمـانُ بـه روش مؤثـر و غیـر تهاجمـی در رفـع چربـی موضعـی، سـلولیت و شلی پوسـت بـه شـما پیشـنهادمی شــود.

مزایای ویژه ی دستگاه لاغری اوندا

 • مؤثر و غیر تهاجمی.
 • حداکثر راحتی برای پزشک و بیمار.
 • خنک کننده ی داخلی.
 • کاهش و بازسازی.
 • یک دستگاه لاغری چند منظورهی بدن.
 • از بین بردن غبغب بدون جراحی.
 • رضایــت بــالای بیمــار از نتایــج مشــاهده شــده در جلســه ی اول.
 • مناســب بــرای کاهــش میــزان چربــی تمامــی نواحــی.
 • جلسـات کوتـاه ۱۰ دقیقـه ای بـرای هـر ناحیـه ۱۵ در ۱۵ ســانتیمتر.
 • دارای فنـاوری خنک کننـده ی یکپارچـه بـرای ایمنـی و راحتـی.

وجـه تمایـز بـزرگ و اصلـی دسـتگاه لاغـری اونـدا نسـبت بـه سـایر دسـتگاههای لاغـری موجـود در کلینیک هـای زیبایـی، خنک کننـده ی داخلـی و امـواج Coolwaves ایـن دسـتگاه اسـت. 
و سـخن آخـر اینکـه بـرای مشـاهده ی تمـام مزایـای ایـن دسـتگاه، شـما بایـد شـخصا آن را بـا مـا تجربـه کنیـد.

مزایای ویژه ی دستگاه لاغری اوندا

 • مؤثر و غیر تهاجمی.
 • حداکثر راحتی برای پزشک و بیمار.
 • خنک کننده ی داخلی.
 • کاهش و بازسازی.
 • یک دستگاه لاغری چند منظورهی بدن.
 • از بین بردن غبغب بدون جراحی.
 • رضایــت بــالای بیمــار از نتایــج مشــاهده شــده در جلســه ی اول.
 • مناســب بــرای کاهــش میــزان چربــی تمامــی نواحــی.
 • جلسـات کوتـاه ۱۰ دقیقـه ای بـرای هـر ناحیـه ۱۵ در ۱۵ ســانتیمتر.
 • دارای فنـاوری خنک کننـده ی یکپارچـه بـرای ایمنـی و راحتـی.

وجـه تمایـز بـزرگ و اصلـی دسـتگاه لاغـری اونـدا نسـبت بـه سـایر دسـتگاههای لاغـری موجـود در کلینیک هـای زیبایـی، خنک کننـده ی داخلـی و امـواج Coolwaves ایـن دسـتگاه اسـت. و سـخن آخـر اینکـه بـرای مشـاهده ی تمـام مزایـای ایـن دسـتگاه، شـما بایـد شـخصا آن را بـا مـا تجربـه کنیـد.

دستگاه بادیآناالیزر

دستگاه بادی آنالایزر

ویژگی های دستگاه بادی آنالایزر

 • کنترل وزن بدن (FFMI, FMI, BMI)
 • تجزیــه و تحلیــل ماهیچههــای اســکلتی و چربــی بــدن ماننــد: وزن، تــودهی عضالنــی اســکلتی، ارزیابـی تـودهی چربـی بـدن بـا نتایـج قبلـی
 • میزان متابولیسم بدن
 • میزان کالری دریافتی و مصرفی
 • سابقه ترکیبات بدن شامل نمودار تاریخچهی وزن، تودهی عضالنی اسکلتی و چربی بدن
دستگاه بادیآناالیزر

دستگاه بادی آنالایزر

ویژگی های دستگاه بادی آنالایزر

 • کنترل وزن بدن (FFMI, FMI, BMI)
 • تجزیــه و تحلیــل ماهیچههــای اســکلتی و چربــی بــدن ماننــد: وزن، تــودهی عضالنــی اســکلتی، ارزیابـی تـودهی چربـی بـدن بـا نتایـج قبلـی
 • میزان متابولیسم بدن
 • میزان کالری دریافتی و مصرفی
 • سابقه ترکیبات بدن شامل نمودار تاریخچهی وزن، تودهی عضالنی اسکلتی و چربی بدن