دندانپزشکی

مرکــز دندانپزشــکی تیـــــــا، بــا هــدف ارائــه ی خدمــات جامــع دندانپزشــکی بــا اســتفاده از پیشــرفته ترین تکنیک هــای دندانپزشــکی بــدون درد، راه انــدازی شــده اســت. بدیــن منظــور، کلیــه ی تجهیــزات (از دســتگاه تصویربــرداری گرفتــه تــا یونیتهــای جراحــی)، از برتریــن برندهــای جهــان انتخــاب شــده اند و در درمــان بیمــاران، از بهتریــن و به روزتریــن متریال هــای دندانپزشــکی اســتفاده میگــردد.

مرکــز دندانپزشــکی تیـــــــا، بــا هــدف ارائــه ی خدمــات جامــع دندانپزشــکی بــا اســتفاده از پیشــرفته ترین تکنیک هــای دندانپزشــکی بــدون درد، راه انــدازی شــده اســت. بدیــن منظــور، کلیــه ی تجهیــزات (از دســتگاه تصویربــرداری گرفتــه تــا یونیتهــای جراحــی)، از برتریــن برندهــای جهــان انتخــاب شــده اند و در درمــان بیمــاران، از بهتریــن و به روزتریــن متریال هــای دندانپزشــکی اســتفاده میگــردد.

تزریق دیجیتال

دندانپزشکی بدون درد ، تجربه ای بهتر برای همه بیماران

بـدون در نظـر گرفتـن ایـن نکتـه کـه شـما چقـدر از تزریـق بـا سـوزن تـرس و واهمـهداریـد، قطعـا بـا تزریـق دیجیتـال راحتـی بیشـتری را تجربـه خواهیـد کـرد. دیگـر تزریـق دردناکــی در کار نیســت و در تمــام طــول درمــان احســاس بهتــری خواهیــد داشــتاســتفاده از دســتگاه تزریــق دیجیتــال، تنهــا یکــی از تکنولوژیهــای نویــن در مرکــز دندانپزشــکی تیــا اســت. مــا در ایــن مرکــز بــا اســتفاده از بهتریــن ابزارهــای تخصصــی و تکنیکهــای درمانــی، بــه دنبــال ارائــهی خدمــات بــدون درد دندانپزشــکی و جلــب رضایــت شــما در تمــام جلســات درمــان هســتیماگـر اضطـراب باعـث شـده اسـت کـه شـما از مراجعـه بـه دندانپزشـک اجتنـاب کنیـد، اکنـون زمـان قـرار ملاقـات شـما بـا دندانپزشـک فـرا رسـیده اسـت کوییــک اســلیپر ۵ یــک قلــم الکترونیکــی اســت کــه به طــور مؤثــر و راحــت، تمــام بیهوشــی های دندانــی را از جملــه بیهوشــی استئوســنترال (داخــل اســتخوانی) انجــام میدهـد. ایـن روش کـه بـه دندانپزشـکی بـدون درد شـهرت دارد، میتوانـد تـرس شـما از دندانپزشــکی را از بیــن ببــرد.
تزریق دیجیتال

دندانپزشکی بدون درد

تجربه ای بهتر برای همه بیماران

بـدون در نظـر گرفتـن ایـن نکتـه کـه شـما چقـدر از تزریـق بـا سـوزن تـرس و واهمـه داریـد، قطعـا بـا تزریـق دیجیتـال راحتـی بیشـتری را تجربـه خواهیـد کـرد. دیگـر تزریـق دردناکــی در کار نیســت و در تمــام طــول درمــان احســاس بهتــری خواهیــد داشــت اســتفاده از دســتگاه تزریــق دیجیتــال، تنهــا یکــی از تکنولوژی هــای نویــن در مرکــز دندانپزشــکی تیــا اســت. مــا در ایــن مرکــز بــا اســتفاده از بهتریــن ابزارهــای تخصصــی و تکنیکهــای درمانــی، بــه دنبــال ارائــه ی خدمــات بــدون درد دندانپزشــکی و جلــب رضایــت شــما در تمــام جلســات درمــان هســتیم اگـر اضطـراب باعـث شـده اسـت کـه شـما از مراجعـه بـه دندانپزشـک اجتنـاب کنیـد، اکنـون زمـان قـرار ملاقـات شـما بـا دندانپزشـک فـرا رسـیده اسـت کوییــک اســلیپر ۵ یــک قلــم الکترونیکــی اســت کــه به طــور مؤثــر و راحــت، تمــام بیهوشــی های دندانــی را از جملــه بیهوشــی استئوســنترال (داخــل اســتخوانی) انجــام می دهـد. ایـن روش کـه بـه دندانپزشـکی بـدون درد شـهرت دارد، میتوانـد تـرس شـما از دندانپزشــکی را از بیــن ببــرد.

تصویربرداری دیجیتال

تهیـه ی تصاویـر دیجیتـال نیازمنـد فرآینـدی اسـت کـه تبدیـل آنالـوگ بـه دیجیتـالنامیـده می شـود. تصویربـرداری دیجیتــال یــک تکنیــک رادیوگرافــی اســت کــه به جــای فیلــم (کــه در روشهــای قدیمــی اســتفاده می شــود) از سنســوراســتفاده می کنــد. عناصــر تصویــر دیجیتــال، پیکســل نامیــده میشــوند. ایــن پیکســل ها، ســطر و ســتونهای ماتریــس تصویـر را تشـکیل می دهنـد. مقـدار هـر پیکسـل بیانگـر شـدت یـا سـطح خاکسـتری در آن نقطـه از تصویـراسـت. نرم افـزار کامپیوتــری مــورد اســتفاده در دســتگاه تصویربــرداری دیجیتــال، بــا ســازماندهی پیکســل ها، تصویــر دنــدان را بــه صــورت ســایه های خاکســتری نمایــش می دهــد. بــه کمــک پیکســل های تصویــر دیجیتــال کــه کنتراســت بســیار بالایــی را ارائــه می دهنــد، تشــخیص آناتومــی فــک و دنــدان از جملــه تخلخــل اســتخوان، لامینــادورا و اتصــال عاجــی مینایــی دنــدان ســاده تر می شــود

تصویربرداری دیجیتال

تهیـه ی تصاویـر دیجیتـال نیازمنـد فرآینـدی اسـت کـه تبدیـل آنالـوگ بـه دیجیتـال نامیـده می شـود. تصویربـرداری دیجیتــال یــک تکنیــک رادیوگرافــی اســت کــه به جــای فیلــم (کــه در روشهــای قدیمــی اســتفاده می شــود) از سنســور اســتفاده می کنــد. عناصــر تصویــر دیجیتــال، پیکســل نامیــده میشــوند. ایــن پیکســل ها، ســطر و ســتونهای ماتریــس تصویـر را تشـکیل می دهنـد. مقـدار هـر پیکسـل بیانگـر شـدت یـا سـطح خاکسـتری در آن نقطـه از تصویـراسـت. نرم افـزار کامپیوتــری مــورد اســتفاده در دســتگاه تصویربــرداری دیجیتــال، بــا ســازماندهی پیکســل ها، تصویــر دنــدان را بــه صــورت ســایه های خاکســتری نمایــش می دهــد. بــه کمــک پیکســل های تصویــر دیجیتــال کــه کنتراســت بســیار بالایــی را ارائــه می دهنــد، تشــخیص آناتومــی فــک و دنــدان از جملــه تخلخــل اســتخوان، لامینــادورا و اتصــال عاجــی مینایــی دنــدان ســاده تر می شــود

لیزرهای کم توان برای استئواینتگریشن بهتر

سـلولهای استئوبالسـت وظیفـه ی استخوانسـازی در بــدن را بــر عهــده دارنــد. لیــزر درمانــی بــا شــدت پاییــن می توانــد بــا تحریــک فعالیــت استئوبالســت ها، بــه ترمیـم اسـتخوان کمـک کنـد. در حقیقـت، لیـزر درمانـی بــا شــدت پاییــن (لیــزر کــم تــوان) می توانــد بــا ترمیــم شکســتگی در اســتخوان، فرآینــد استئواینتگریشــن (جـوش خـوردن ایمپلنـت بـه دنـدان) در اسـتخوانهای اطـراف ایمپلنـت را تسـریع کنـد. بـه همیـن دلیـل، ایـن نــوع لیـزر توانایــی کاهـش زمــان ترمیــم پـس از کاشــت ایمپلنــت را دارد.

لیزرهای کم توان

لیزرهای کم توان

برای استئواینتگریشن بهتر

سـلولهای استئوبالسـت وظیفـه ی استخوانسـازی در بــدن را بــر عهــده دارنــد. لیــزر درمانــی بــا شــدت پاییــن می توانــد بــا تحریــک فعالیــت استئوبالســت ها، بــه ترمیـم اسـتخوان کمـک کنـد. در حقیقـت، لیـزر درمانـی بــا شــدت پاییــن (لیــزر کــم تــوان) می توانــد بــا ترمیــم شکســتگی در اســتخوان، فرآینــد استئواینتگریشــن (جـوش خـوردن ایمپلنـت بـه دنـدان) در اسـتخوانهای اطـراف ایمپلنـت را تسـریع کنـد. بـه همیـن دلیـل، ایـن نــوع لیـزر توانایــی کاهـش زمــان ترمیــم پـس از کاشــت ایمپلنــت را دارد.

لیزرهای کم توان

دندانپزشکی اطفال

هـدف مـا ایـن اسـت کـه بـه کمـک دندانپزشـکی بـدون درد و بـا اسـتفاده از ابزارهـای مـدرن ماننـد لیـزر، یـک تجربـه ی دلنشـین در ذهـن کـودک ایجـاد کنیـم. بـه ایـن منظـور، خدمـات دندانپزشـکی در ایـن بخـش، بـا سـرعت بـالا و کمتریـن میـزان اسـتفاده از سـوزن ارائـه می شـود کـه منجـر بـه کاهـش ترومـا و آسـیب پـس از درمـان نیـز خواهـد شـد.
درمان های دندانپزشکی اطفال شامل موارد زیر است:

          * ترمیم پوسیدگی و خرابی دندان

          * کنترل رشد صحیح دندانها و انجام ارتودنسی در صورت نیاز.

          * تشخیص و درمان بیماریهای دندان.

           * تشخیص و درمان بیماریهای لثه.

دندانپزشکی اطفال

هـدف مـا ایـن اسـت کـه بـه کمـک دندانپزشـکی بـدون درد و بـا اسـتفاده از ابزارهـای مـدرن ماننـد لیـزر، یـک تجربـه ی دلنشـین در ذهـن کـودک ایجـاد کنیـم. بـه ایـن منظـور، خدمـات دندانپزشـکی در ایـن بخـش، بـا سـرعت بـالا و کمتریـن میـزان اسـتفاده از سـوزن ارائـه می شـود کـه منجـر بـه کاهـش ترومـا و آسـیب پـس از درمـان نیـز خواهـد شـد.
درمان های دندانپزشکی اطفال شامل موارد زیر است:

          * ترمیم پوسیدگی و خرابی دندان

          * کنترل رشد صحیح دندانها و انجام ارتودنسی در                       صورت نیاز.

          * تشخیص و درمان بیماریهای دندان.

           * تشخیص و درمان بیماریهای لثه.