لیـزر رفـع مـو های زائـد

دستگاه لیزر کندال جنتل مکس پرو

دستگاه لیــــزر موی کندلا

دسـتگاه لیـزر مـوی کنـدلا جنتـل لیـز پـرو ۲۰۲۱ یـک سیسـتم درمانـی و زیبایـی ترکیبـی اسـت کـه می تــوان آن را به عنــوان مؤثرتریــن و ســریعترین دســتگاه لیــزر موهــای زائــد معرفــی کــرد. امــکان تنظیــم هــر دو فرکانــس و طــول مــوج سیســتم الکســاندرایت و YAG:Nd بــا انــدازه لکــه لیــزر ۱۸ میلیمتــری ایــن دســتگاه را از لحــاظ ســرعت، دقــت و کارایــی بی رقیــب ســاخته اســت. بــا سیســتم چنــد طــول موجــی لیــزر جنتــل لیــز پــرو می تــوان نواحــی وســیع تری از بــدن بیمــار را بـا یـک دسـتگاه طـی یـک جلسـه درمـان کـرد. بـه علـت انـدازه ی بـزرگ لکـه لیـزر کنـدلا مکـس، ســرعت و کارایــی ایــن روش فوقالعــاده اســت.

دستگاه لیزر کندال جنتل مکس پرو

دستگاه لیــــزر موی کندلا

دسـتگاه لیـزر مـوی کنـدلا جنتـل لیـز پـرو ۲۰۲۱ یـک سیسـتم درمانـی و زیبایـی ترکیبـی اسـت کـه می تــوان آن را به عنــوان مؤثرتریــن و ســریعترین دســتگاه لیــزر موهــای زائــد معرفــی کــرد. امــکان تنظیــم هــر دو فرکانــس و طــول مــوج سیســتم الکســاندرایت و YAG:Nd بــا انــدازه لکــه لیــزر ۱۸ میلیمتــری ایــن دســتگاه را از لحــاظ ســرعت، دقــت و کارایــی بی رقیــب ســاخته اســت. بــا سیســتم چنــد طــول موجــی لیــزر جنتــل لیــز پــرو می تــوان نواحــی وســیع تری از بــدن بیمــار را بـا یـک دسـتگاه طـی یـک جلسـه درمـان کـرد. بـه علـت انـدازه ی بـزرگ لکـه لیـزر کنـدلا مکـس، ســرعت و کارایــی ایــن روش فوقالعــاده اســت.

مزایای دستگاه لیزر کندلا جنتل مکس پرو

 • دارای تاییدیه FDA آمریکا.
 • وجــود صفحــهی نمایــش لمســی بــرای تنظیــم
  عملکــرد دســتگاه و قابلیــت اســتفاده از دو
  سیســتم خنــک کننــده DCD و ACC از دیگــر
  مزایــای متمایــز کننــدهی لیــزر مــوی کنــدال ســری
  Pro Gentle نســبت بــه ســایر رقباســت.
 • موی زائد.
 • التهاب و قرمزی های پراکنده در سطح پوست.
 • همانژیوم.
 • عروق پا.
 • قارچ ناخن.
 • ضایعات رنگی.
 • ماه گرفتگی.
 • اسکار ناشی از آکنه های پوستی.

مزایای کلیدی Pro Lase Gentle

ایـن سـری دسـتگاهها بـه گونـهای طراحـی شـده اسـت کـه رضایـت بیمـار و موفقیـت عمـل شـما را بـه حداکثـر برسـاند.

مزایای دستگاه لیزر کندلا جنتل مکس پرو

 • دارای تاییدیه FDA آمریکا.
 • وجــود صفحــهی نمایــش لمســی بــرای تنظیــم
  عملکــرد دســتگاه و قابلیــت اســتفاده از دو
  سیســتم خنــک کننــده DCD و ACC از دیگــر
  مزایــای متمایــز کننــدهی لیــزر مــوی کنــدال ســری
  Pro Gentle نســبت بــه ســایر رقباســت.
 • موی زائد.
 • التهاب و قرمزی های پراکنده در سطح پوست.
 • همانژیوم.
 • عروق پا.
 • قارچ ناخن.
 • ضایعات رنگی.
 • ماه گرفتگی.
 • اسکار ناشی از آکنه های پوستی.

مزایای کلیدی Pro Lase Gentle

ایـن سـری دسـتگاهها بـه گونـهای طراحـی شـده اسـت کـه رضایـت بیمـار و موفقیـت عمـل شـما را بـه حداکثـر برسـاند.