پوسـت و مـو و زیبایـی

بخش پوست و مو و زیبایی مرکز زیبایی  تیـــــــا، بــا هــدف ارائــه ی خدمــات جامــع بــا اســتفاده از پیشــرفته ترین دستگاه و به روز ترین متد های پزشکی در حوزه پوست و مو و متخصصین مجرب راه اندازی گردیده است .

بخش پوست و مو و زیبایی مرکز زیبایی  تیـــــــا، بــا هــدف ارائــه ی خدمــات جامــع بــا اســتفاده از پیشــرفته ترین دستگاه و به روز ترین متد های پزشکی در حوزه پوست و مو و متخصصین مجرب راه اندازی گردیده است .

دستگاه لیــــزر فوتونا

لیــزر فوتونــا محصــول شــرکت فوتونــا مجهزتریــن و پیشــرفته ترین لیــزر غیــر تهاجمــی بــرای جوانسـازی، رفـع چیـن و چـروک صـورت و دور چشـم، درمـان خـط خنـده، برطـرف کـردن غبغـب و غیـره می باشـد. ایـن دسـتگاه جایـزه مؤثرتریـن لیـزر چنـدکارهی دنیـا از آمریـکا را دریافـت کـرده اسـت. لیـزر YAG:Er فرکشـنال باعـث شـفاف شـدن صـورت، سـفت و کشیده شـدن و جوانسـازی صــورت، گــردن و دســتها می شــود و بــرای کســانی کــه پوســت شــل و افتــاده دارنــد، خصوصــا در افــرادی کــه دچــار اســکار آکنــه یــا فــرو رفتگــی و ناهمــواری در پوســت خــود می باشــند، بســیار مناســب و مؤثــر اســت و لیــزر YAG:Nd عمــق نفــوذ بیشــتر در لایه هــای درم و اپیــدرم دارد و بــا ایجــاد اثــر حرارتــی از طریــق تحریــک کلاژنســازی، باعــث بازســازی بافــت پوســت میگــردد، لــذا باعــث ســوختگی ســطح پوســت نمی شــود.

دستگاه لیــــزر فوتونا

لیــزر فوتونــا محصــول شــرکت فوتونــا مجهزتریــن و پیشــرفته ترین لیــزر غیــر تهاجمــی بــرای جوانسـازی، رفـع چیـن و چـروک صـورت و دور چشـم، درمـان خـط خنـده، برطـرف کـردن غبغـب و غیـره می باشـد. ایـن دسـتگاه جایـزه مؤثرتریـن لیـزر چنـدکارهی دنیـا از آمریـکا را دریافـت کـرده اسـت. لیـزر YAG:Er فرکشـنال باعـث شـفاف شـدن صـورت، سـفت و کشیده شـدن و جوانسـازی صــورت، گــردن و دســتها می شــود و بــرای کســانی کــه پوســت شــل و افتــاده دارنــد، خصوصــا در افــرادی کــه دچــار اســکار آکنــه یــا فــرو رفتگــی و ناهمــواری در پوســت خــود می باشــند، بســیار مناســب و مؤثــر اســت و لیــزر YAG:Nd عمــق نفــوذ بیشــتر در لایه هــای درم و اپیــدرم دارد و بــا ایجــاد اثــر حرارتــی از طریــق تحریــک کلاژنســازی، باعــث بازســازی بافــت پوســت میگــردد، لــذا باعــث ســوختگی ســطح پوســت نمی شــود.

کاربردهای لیزر فوتونا

 • دارای تأییدیه ی FDA آمریکا.
 • جوانسازی چهار بعدی صورت.
 • جوانسازی دستها.
 • رفع تیرگی آرنج، قوزک پا و زانو.
 • رفع جوشهای قرمز رنگ.
 • کوچک کردن غبغب.
 • سفت کردن پوست گردن و بدن.
 • رفع چروک کنار چشم و اطراف دهان.
 • درمان ریزش مو در مردان و زنان.
 • برطرف کردن ضایعات عروقی.
 • رفع قرمزی پوست.
 • رفع جای جوش.
 • رفع جای بخیه و اسکار.
 • درمان قارچ ناخن.
 • حجم دهی لب بدون تزریق.
 • رفع ترکهای پوستی قرمز و سفید.
 • لایه برداری سطحی و عمقی.
 • رفع افتادگی پلک.

کاربردهای لیزر فوتونا

 • دارای تأییدیه ی FDA آمریکا.
 • جوانسازی چهار بعدی صورت.
 • جوانسازی دستها.
 • رفع تیرگی آرنج، قوزک پا و زانو.
 • رفع جوشهای قرمز رنگ.
 • کوچک کردن غبغب.
 • سفت کردن پوست گردن و بدن.
 • رفع چروک کنار چشم و اطراف دهان.
 • درمان ریزش مو در مردان و زنان.
 • برطرف کردن ضایعات عروقی.
 • رفع قرمزی پوست.
 • رفع جای جوش.
 • رفع جای بخیه و اسکار.
 • درمان قارچ ناخن.
 • حجم دهی لب بدون تزریق.
 • رفع ترکهای پوستی قرمز و سفید.
 • لایه برداری سطحی و عمقی.
 • رفع افتادگی پلک.
 •  

فیشیـــــــال

فیشیــــــــال عملــی جهــت پاکســازی پوســت، الیهبــرداری و آبرســانی عمقــی بهشــمار میآیــد.
همچنیـن سـلول ُ های مـردهی پوسـت را بیـرون میکشـد. اگـر ایـن کار بهصـورت منظـم در هـر مـاه
انجـام شـود، شـاهد تغییـرات چشـمگیری در پوسـتتان خواهیـد بـود.

مزایای فیشیال صورت

 • کاهش چین و چروک.
 • تخلیه ی جوشهای سرسیاه و کمودون ها.
 • لیفت و سفت کننده ی پوست صورت.
 • کاهش آکنه.
 • روشنکننده و رفع کدری.

فیشیـــــــال

فیشیــــــــال عملــی جهــت پاکســازی پوســت، لایه بــرداری و آبرســانی عمقــی به شــمار می آیــد.همچنیـن سـلول های مـردهی پوسـت را بیـرون می کشـد. اگـر ایـن کار به صـورت منظـم در هـر مـاه انجـام شـود، شـاهد تغییـرات چشـمگیری در پوسـتتان خواهیـد بـود.

مزایای فیشیال صورت

 • کاهش چین و چروک.
 • تخلیه ی جوشهای سرسیاه و کمودون ها.
 • لیفت و سفت کننده ی پوست صورت.
 • کاهش آکنه.
 • روشنکننده و رفع کدری.

دستگاههای فیشیـــــــال

دستگاههای فیشیـــــــال

دستگاه هیدروفیشیال اسمارت آیس بلو

دسـتگاه هیدروفیشـیال اسـمارت آیس بلـو حرفه ای تریــن و مــدرن تریــن نســل جدیــد از دســتگاههای جوانســازی و پاکســازی پوسـت اسـت. دارای یـک دوربیـن هوشـمند جهـت آنالیـز پوسـت و مشـکلات پوسـتی را بــه راحتــی تشــخیص داده و راهکارهایــی متناســب بــا مشکــل پوســتی پیشــنهاد می دهــد.

دستگاه هیدروفیشیال اسمارت آیس بلو

دستگاه پلاژن

پلاژن دســتگاهی مناســب بــرای جوانسـازی عمیـق، لایه بـرداری، پاکسـازی و اکسیژن رســانی بــه پوســت صــورت، گــردن و حتــی کاهــش تیرگــی نواحــی بــدن میباشــد.

 

دستگاه پالژن

دستگاه نور درمانی کلسیم دار (LED)

ماسـک تونـل ال دی تراپـی بـا روشـی کامال طبیعــی جهــت نــور درمانــی قابــل اســتفاده اســت کــه نــور درمانــی بــه فعالســازی آنزیمهــای ســلولی کمــک می کنــد و بــا نــور بیولوژیکــی، ویتامینهــای لازم پوســت را تأمیــن میکنــد.

 

دستگاه نور درمانی کلسیم دار (LED)

دستگاه هیدروفیشیال اسمارت آیس بلو

دسـتگاه هیدروفیشـیال اسـمارت آیس بلـو حرفه ای تریــن و مــدرن تریــن نســل جدیــد از دســتگاههای جوانســازی و پاکســازی پوسـت اسـت. دارای یـک دوربیـن هوشـمند جهـت آنالیـز پوسـت و مشـکلات پوسـتی را بــه راحتــی تشــخیص داده و راهکارهایــی متناســب بــا مشکــل پوســتی پیشــنهاد می دهــد.

دستگاه هیدروفیشیال اسمارت آیس بلو

دستگاه پلاژن

پلاژن دســتگاهی مناســب بــرای جوانسـازی عمیـق، لایه بـرداری، پاکسـازی و اکسیژن رســانی بــه پوســت صــورت، گــردن و حتــی کاهــش تیرگــی نواحــی بــدن میباشــد.

 

دستگاه پالژن

دستگاه نور درمانی کلسیم دار (LED)

ماسـک تونـل ال دی تراپـی بـا روشـی کامال طبیعــی جهــت نــور درمانــی قابــل اســتفاده اســت کــه نــور درمانــی بــه فعالســازی آنزیمهــای ســلولی کمــک می کنــد و بــا نــور بیولوژیکــی، ویتامینهــای لازم پوســت را تأمیــن میکنــد.

 

دستگاه نور درمانی کلسیم دار (LED)